Kişisel Verilerin Korunması

İNCAR GROUP A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.GİRİŞ:
Kişisel verilerin korunması; veri sorumlusu olarak İNCAR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş (“şirket”) için büyük önem taşımaktadır. Bu politika ile, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumlar için de büyük önem arz ettiğini bildiğimiz kişisel verilerin şirketimiz bünyesinde işlenmesi ve korunması hakkında temel kurallar belirlenmiştir.
2.AMAÇ:
Bu Politikanın temel amacı kişisel verilerini işlemekte olduğumuz müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişilerin; İncar Motorlu Araçlar AŞ’nin kişisel veri işleme faaliyetleri, bu kapsamda alınan önlemler gibi konularda bilgilendirilmesidir.
3.KAPSAM:
Bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler bu politika kapsamındadır.
4.TANIMLAR:
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt     sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin       kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Anonim Hale Getirme
Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRMASI:
5.1.Kişisel Veriler:
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“kanun”) kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir
5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler:
Özel nitelikli kişisel veriler; kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu bağlamda İncar Group tarafından bu tür kişisel veriler işlenmesine izin verilen durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak kanuna uygun biçimde işlenir.
6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:
6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri ::
İncar A.Ş, kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“kanun”) ile getirilen hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işleme ilkesini benimsemektedir.

Kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin temel hakları dikkate alınarak işlenmekte, kişisel verilerin doğru ve güncel olması sağlanmakta, bu doğrultuda şirketimizce gerekli tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz, yalnızca meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir, kişisel verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerine açıkça bildirilmektedir.

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacı dışında veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınma stratejisini benimsemektedir.

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda kanunda kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği belirlenmekte, bir süre öngörülmüş ise bu süreler ile sınırlı olarak kişisel veriler muhafaza edilmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
6.2. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız:
Şirketimiz;
Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
Satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, bu hizmetlerin icrası ve takibi,
Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
Muhasebe ve finans yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
Sigortalama süreçlerinin takibi,
Hizmet şartlarımızdaki değişiklikler hakkında bilgilendirmede bulunulması,
İnsan kaynakları politikasının yürütülmesi,
Çağrı merkezimiz ve internet sayfamızın kullanılması,
İş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi;
İş ortakları, tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
Araç test sürüşleri gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi
Amaçlarına bağlı kalarak ve kanuna uygun şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir.
6.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI:
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla İncar Group tarafından kanunun 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilecektir;
Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması.
Kanunlarda kişisel verinin işleneceğine ilişkin açık bir düzenleme olması.
Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınan kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekli olması.
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesi zorunlu olması.
Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması.
Kişisel veri işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması.
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  :
Şirketimiz, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
8.KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI VE İMHA POLİTİKALARI:
Şirketimiz, Kanunda yer alan prensiplere uygun olarak işlemekte olduğu kişisel verileri elektronik(sunucular, yazılımlar, kişisel bilgisayarlar, CD, bellek vb.) ve elektronik olmayan ortamlarda(kağıt, anket formları vb.) kanunun tesis ettiği süreler çerçevesinde güvenli bir şekilde saklar.
Kanunda belirtilen süreler sona erdiğinde, farklı bir hukuki sebep bulunmaması halinde, ilgili kişisel veriler silinmekte veya anonim hale getirilmektedir. Ayrıca kişisel veri sahibinin talebi üzerine, verilerin saklanmasını gerektiren farklı bir yasal neden bulunmaması halinde, kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Anonim hale getirilmiş olan veriler, “kişisel veri” olarak nitelendirilmez.
9.VERi SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR :
9.1. VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI:
Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin elde edilmesi esnasında Kişisel Veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketin kimliği, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu haklar konusunda aydınlatma yapmaktadır.
9.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.3. VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI:

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (9.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle;  KVK Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle,www.incar.com.tr internet sitemizde yayınladığımız Başvuru Formunu doldurup imzalayarak formda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebileceklerdir:
Kural olarak şirketimiz, veri sahiplerinin başvurularını ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvuran veri sahibinden talep edilebilecektir.
9.4. ŞİRKETİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ:
Veri sahibinin, işbu politikanın 9.3. başlıklı kısmında belirtilen şekilde başvuru formunu şirketimize iletmesi durumunda, şirketimiz formda yer alan talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmaktadır.  Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.
10. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK:
Şirketimiz Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İşbu politika şirketimizin internet sitesinde yayımlanır.E-Posta ÜYELİĞİ
KAMPANYA VE FIRSATLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN ABONELİĞE KAYIT OLUN >>
Sosyal medya üzerinde bizi takip eden ziyaretçilerimizi özel indirimler ve kampanyalar bekliyor !
İNCAR GROUP - www.incar.com.tr
TÜM HAKLARI SAKLIDIR COPYRIGHT © 2012 - 2017 WEB TASARIM MEDYATÖR